Söker du terapeut? Heltäckande terapiguide

Heltäckande Terapeutguide

Vad är terapi?

Terapi innebär att man spenderar tid med en utbildad individ för att åtgärda mentala eller känslobetonade problem. Den utbildade individen som genomför denna process är oftast en psykolog, en licensierad rådgivare eller en socialarbetare. Terapi kan genomföras med hjälp av ett flertal metoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi, mindfulness-baserad kognitiv terapi, psykosynamisk terapi eller en kombination av flera olika metoder.

De olika terapi-metoderna utnyttjar olika tekniker eller fokuserar på olika typer av utfall. Exempelvis baseras den kognitiva beteendeterapin på att identifiera och motarbeta kognitiva förvrängningar – detta medan den psykosynamiska terapin istället har som mål att identifiera omedvetna konflikter eller förträngda minnen som kan ha en påverkan på individens omvärld.

Oavsett vilken metod som används inom terapin skall en omsorgsfull relation mellan patient och terapeut vara i grunden. Även om det kan vara besvärligt att komma kontakt med en terapeut – speciellt vid låg inkomst eller en försäkring som inte täcker detta – har många upplevt att behandlingen har vart givande för deras mentala hälsa samt det generella välmåendet.


Terapi för barn

Psykologisk behandling och terapi för barn sker nästan alltid i samspel med föräldrarna. I vissa fall träffar terapeuten föräldrarna och barnet samtidigt men enstaka situationer är det endast föräldrarna/föräldern som är en del av behandlingen.

I vissa situationer träffar barnet en terapeut ensam men det förekommer även i grupp. Vid denna typen av behandling sker de nästan alltid en parallelle behandling för föräldrarna – detta då barnens problem alltid är en effekt av föräldrarnas agerande.

Rådgivning till föräldrarna

En del av terapi för barn är att ge råd till föräldrarna om hur de kan förändra barnets och familjens livssituation eller förhållningssätt gentemot varandra. I de flesta fall har barnet och föräldrarna koll på vad som är problemet – då blir terapeutens roll att formulera lösningsförslag på problemen.

En terapeut kan tillsammans med patienterna hjälpa till att koppla samman de tankar som ligger till grund för problemet. Med denna hjälpen kan patienten få möjlighet att genomföra de förändringar som krävs för att förbättra den mentala hälsan.

Det finns även speciella föräldrabehandlingar som har fokus på specifika problemområden. Det kan exempelvis handla om barn med särskilda funktionshinder eller grupper för nyblivna föräldrar.

Beteendepåverkan

För att en kognitiv beteendeterapi skall vara effektiv behöver barnet vara medveten om att ett problem existerar samt vara villig och motiverad till att lösa problemet. Föräldrarna behöver också vara mycket engagerade i behandlingen då en stor del av kognitiv beteendeterapi sker i form av hemuppgifter.

Gruppbehandling är också en effektiv metod för att förändra negativa beteendemönster. Detta innebär att barn med liknande problem träffas i grupp för att med hjälp av en terapeut lösa de underliggande problemen. Dessa grupper kan exempelvis bestå av barn som har problem med impulskontroller eller behöver träna på sociala färdigheter. För att detta skall bli mer effektivt träffas ofta föräldrarna till barnen i en parallell föräldragrupp för att diskutera hur de kan hjälpa barnen.

Inom vissa områden av den kognitiva beteendeterapin ligger fokuset på att tackla de konsekvenser som uppstår av ett specifikt beteende. Forskningen visar på att det är bättre att belöna positivt beteende än att bestraffa negativt beteende. För att effektivisera denna behandling handlar det om att uppmärksamma samt uppmuntra positivt beteende istället för att invänta negativt beteende och bestraffa det.

Symboler och lek

Den psykodynamiska terapin har som i grund att terapeuten följer barnets lek. Genom att terapeuten har ett tryggt bemötande leder det till ett samspel mellan barnet och terapeuten vilket underlättar för barnets känslomässiga utveckling. Denna typen av behandling är dock ovanlig och används då barn har omfattande känslomässiga problem.

Skapande och lek används också som en del at terapin – ofta i fallet då barnet har utsätts för någon form av trauma. Denna formen av terapi är vanligare för yngre barn som inte riktigt behärskar språket. Det förekommer dock även bland äldre barn då det kan vara lättare att beskriva trauman genom exempelvis en bild.

Det finns även behandlingar som bygger på lek mellan föräldrarna, barnet och även terapeuten i vissa fall. Detta filmas oftast för att tydligt kunna studera relationsmönster mellan de deltagande parterna. Denna typen av behandling leder oftast till att föräldrarna kan hitta nya förhållningssätt till sina barn.


Terapi för par

Att leva i samspel med en annan individ kan vara påfrestande i vissa fall. Det kan handla om allt ifrån jobb eller svartsjuka, som i sin tur leder till bråk eller andra problem. Parterapi handlar om att hjälpa två individer i en kärleksrelation att bättre hantera de problem som är skadliga för förhållandet. Det finns ett flertal olika anledningar till att man söker sig till parterapi och i vissa falla kan det vara på grund av kända problem i ett förhållande. Det kan exempelvis vara att man bråkar för mycket om svartsjuka eller att det finns problem i sexlivet. Andra problem kan vara mer okända – som till exempel att något inte längre känns rätt i förhållandet.

Skillnaden mellan parterapi och terapi

Namnet parterapi innebär inte att man endast fokuserar på förhållandet mellan de två parterna. Det ligger även ett individuellt fokus då båda individerna har tidigare erfarenheter och personliga egenskaper som kan leda till problemen i relationen. Individerna i ett förhållande kan även påverkas av förhållandena mellan parterna. Detta innebär att parterapins funktion är att förhindra en ond cirkel mellan att de individuella erfarenheterna och förhållandet.

Vad innebär terapi för par?

Det vanligaste är att man tillsammans träffar en terapeut en gång i veckan för att diskutera de problem som uppstår i en relation. Första session brukar inledas med en presentation av vardera individ och varför de söker just psykisk hjälp. Diskussionsämnena på varje tillfälle varierar beroende på parets problem och terapeuten är alltid opartisk. Ett av de största grunden till att problem uppstår är att paret är dåliga på att kommunicera. Målet med denna typen av terapi är att ge patienterna en bättre förståelse för hur de tänker och hur de kan se relationen från en mer objektiv synvinkel.

När skall man söka hjälp?

Ifall ett par inte längre känner närhet eller att relationen tar mer energi än vad den ger så är det en indikator på att parterapi kan behövas. Det finns även fall där paret redan har valt att separera men använder sig av parterapi för att göra det på ett bra sätt. Ifall förhållandet står inför stora förändringar – som exempelvis att de skall bli föräldrar – kan parterapi fungera i ett förebyggande syfte. Det viktigaste är dock om det återkommer problem som skadar förhållandet måste båda parterna prata med varandra och detta underlättas med en terapeut.


Terapiformer

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är den vanligaste formen av terapi i Sverige och den är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Denna formen av terapi utgår ifrån att patienten inte behöver veta de underliggande orsakerna till problemen, det går att behandla dem ändå. Detta kan genomföras genom att ändra beteende samt tankar.

Den kognitiva beteendeterapin innebär att man identifierar vad som är orsaken till problemen och utvecklar nya tankesätt samt beteenden för att kunna hantera problem. Ett exempel på en metod som används är att man får läxor – exempelvis att man skall testa vissa beteenden mellan terapitillfällena.

Kognitiv beteendeterapi associeras oftast med den mentala hälsan hos en individ. Det är vanligt att människor som lider av mentala sjukdomar som depression, posttraumatisk stressyndrom eller ätstörningar genomgår denna form av terapi. Men denna formen av terapi behöver inte exkludera de individer som inte lider av någon mental sjukdom, kognitiv beteendeterapi kan nämligen vara fördelaktigt för alla människor i vardagen. Denna formen av terapi kan vara ett bra verktyg för att utveckla sin förmåga att hantera stress, något som kan vara väldigt nyttigt antingen på jobbet eller i vardagen.

 

Finns det risker med kognitiv beteendeterapi?

Rent generellt finns det väldigt få risker med den kognitiva beteendeterapin. Den egentligen enda risken som uppkommer är att du under behandlingen känner dig obekväm. Men detta är också naturligt då hela idén bakom behandlingen är utforskandet av dina känslor. Går du igenom smärtsamma minnen, känslor och händelser är det inte underligt att man kan känna sig obekväm. Genom att ta upp dessa känslor på nytt kan det leda till att du gråter eller exempelvis blir arg under behandlingen och detta kan leda till att du känner dig känslomässigt tom.

En annan del av den kognitiva beteendeterapin är att du utsätter dig för de sakerna som gör dig obekväm. Detta kallas för exponering och det är ett effektivt sätt att vänja dig vid de obekväma situationerna och på så vis lär dig hantera dem. Men risken med denna behandling (vilket ofta förekommer) är att du utsätts för tillfällig stress eller ångest.

För att minimera riskerna med den kognitiva beteendeterapin är det viktigt att jobba med en professionell terapeut som vet vad hon/han håller på med. Exempelvis under exponering vet en utbildad terapeut till vilken grad du behöver utsätta dig för vissa situationer för att så snabbt som möjligt få bästa resultat.

 

Hur förbereder du dig för Kognitiv Beteendeterapi?

Om du bestämmer dig för att genomgå kognitiv beteendeterapi har vi några korta tips på hur du kan komma igång.

 • Först och främst bör du hitta din terapeut. Du kan hitta en bra terapeut genom ett antal kanaler. Blir du rekommenderad av en läkare att söka terapi-hjälp kan de i vissa fall komma med förslag, tips från vänner/familj eller helt enkelt söka på internet.
 • Förstå kostnaderna. Kommer betalningen ske igenom försäkring är det viktig att kolla exakt vad försäkringen täcker. I vissa fall kommer försäkringen endast täcka ett antal sessioner årligen. Kontrollera även vilka alternativ du har med din terapeut och undersök noggrant vad som kostar vad. Terapi kan vara dyrt så det är viktigt att veta att det ligger inom din budget.
 • Reflektera över dina problem. Innan du börjar din första session kan det vara bra att själv se över sina problem. I bland kan det dock vara svårt att veta vad problemet egentligen är, men detta kommer även din terapeut hjälpa dig med. Själv-reflektion kring problemet kan vara givande för de framtida sessionerna.

 

Kontrollera kvalifikationer

En legitimerad psykoterapeut är i Sverige en person som har genomgått någon form av utbildning med psykoterapi som grund. Psykoterapeut i Sverige är även en skyddad titel, detta betyder att inte vem som helst får identifiera sig som psykoterapeut. Det kan dock vara bra för din egen skull undersöka tre faktorer.

 • Bakrund och utbildning: Utger sig personen för att vara exempelvis psykoterapeut kan du med säkerhet veta att personen har tidigare utbildning inom området. Men för att bli behörig kan man genomgå ett flertal olika utbildningar, alltså kan deras kunskaper och inriktningar variera.
 • Certifikat och behörighet: Kontrollera alltid så att personen som kommer behandla dig inte bara utger sig för att vara psykoterapeut.
 • Inriktingar: Kontrollera även vilken specifik inriktning terapeuten har. Detta kan – som jag nämnde tidigare – variera beroende på utbildningen. Och du vill hitta den individ som är bäst lämpad för att behandla dina problem bör du undersöka dess kvalifikationer.

 

Förväntningar

Denna formen av terapi kan antingen göras individuellt, tillsammans med en familjemedlem eller i grupp med människor som har problem av samma natur. Man kan även ta del av denna behandling online ifall det finns begränsat med resurser i ditt område. Kognitiv beteendeterapi inkluderar ofta:

 1. Lärdomar kring ditt mentala tillstånd.
 2. Lärdomar kring de tekniker som kan användas för att motarbeta det negativa känslor som du upplever.

Den första sessionen brukar gå ut på att terapeuten samlar personlig information om dig samt vad det är du vill jobba på. Med största sannolikhet kommer terapeuten fråga dig angående ditt mentala tillstånd samt hur det har varit under tidigare år. Men den första sessionen är även ett bra tillfälle för dig som patient att intervjua och ställa frågor till terapeuten. Försök förstå följande punkter:

 • Terapeutens approach.
 • Vilken typ av terapi som passar dig.
 • Målet med terapibesöken.
 • Hur långt tid en session tar.
 • Hur många tillfällen som behövs.

 

Det finns generellt ett flertal olika steg inom denna form av behandling

 • Identifiera vad det är som är struligt och jobbigt i ditt liv. Detta kan vara allt ifrån fysiska problem till skilsmässa.
 • Bli medveten om dina tankar, känslor och förutfattade meningar angående problemen som du upplever.
 • Identifiera det negativa och felaktiga tankemönster som man upplever.
 • Efter man identifierat tankemönstret försöker man även förändra det till att bli mer positivt.

 

Resultat

Den kognitiva beteendeterapin kommer kanske inte bota ditt tillstånd helt och hållet, men det kommer ge dig möjligheten att hantera de obehagliga situationerna på ett hälsosamt vis.

För att få det mesta ur denna terapiform kan du tänka på dessa punkter:

 • Se terapin som ett partnerskap. Du behöver vara aktivt deltagande i konversationen mellan dig och din terapeut. Se även till att du och din terapeut är överens över vilka åtgärder som skall tas.
 • Var öppen och ärlig. För att terapin skall vara så framgångsrik som möjligt krävs det att du delar med dig av dina känslor och tankar. Detta för att ge terapeuten bättre förståelse och insikt i dina tankar.
 • Håll dig till schemat. I vissa fall kan det kännas jobbigt att gå till en terapisession, det är dock viktigt att fullfölja planen så att inte framgången förstörs.
 • Förvänta dig inte resultat direkt. Det kan vara jobbigt att gå i terapi och därför vara känslomässigt utmattande. Det kan därför ta ett flertal sessioner innan du börjar känna dig bättre och ser tydliga resultat.
 • Gör dina hemuppgifter. Terapeuten kan ge dig olika typer av läxor som du skall göra utanför terapisessionerna. Detta kan exempelvis vara att läsa på om något eller skriva en dagbok.
 • Om terapin inte ger några resultat kan det vara viktigt att prata med din terapeut. Detta kan resultera i att du och din terapeut ändrar approach för att sedan få resultat.

Psykodynamisk terapi

En annan vanligt förekommande terapiform i Sverige är psykodynamisk terapi. I denna formen av terapi utforskar man istället patientens tidigare erfarenheter, nära relationer och känslor. Målet med denna terapiform är att anförskaffa sig mer självkännedom och på så vis veta vad grunden till problemen är. Genom att ta reda på ursprunget till problemet kan man lättare tackla och handskas med problemet i sig. I den psykodynamiska terapin framgår det inte någon direkt rådgivning från terapeuten, man skall genom vägledning själv ta reda på svaren.

De problemen som man finner i sina känslor har ofta sin grund i barndomen. Detta då man som ung är lättpåverkad av erfarenheter och upplevelser som leder till den psykologiska utveckligen. Den psykodynamiska terapin är väldigt varierande och öppen. Det är mer upp till dig som patient att bestämma vad som skall pratas om istället för att terapin följer ett specifikt schema. Antalet sessioner är något som är schemalagt. Det brukar vara ungefär en sessions per vecka, något som ur ett traditionellt psykodynamiskt perspektiv kanske verkar vara få antal sessioner. Dock är dessa möten med terapeuten intensiva för att terapin skall ha någon funktion.

Patienten får under sessionerna prata om vad som helst som har sin grund i deras medvetande. Det som patienten tar upp kommer ifrån det medvetna men har ofta sin grund i det omedvetna. Detta hjälper terapeuten hitta mönster i det omedvetna som kan visa varför dessa tankar uppkommer ifrån första början. Denna typen av terapi är speciellt vanlig hos patienter som lider av exempelvis depression eller ångest. Det finns även vetenskaplig forskning som tyder på att psykodynamisk terapi är effektiv i behandlingen av depression.

 

Mål med Psykodynamisk terapi

Det första målet med denna terapiform är att förbättra patientens självmedvetande. Det andra målet är att ge patentet förståelse kring sina känslor och tankar samt hur detta har sin grund i tidigare erfarenheter, speciellt i barndomen. Detta sker igenom att terapeuten leder patienten till att utforska och undersöka oupplösta konflikter i det förflutna.

Ett antagande som görs i denna formen av terapi är att problemen som patientens upplever har sin grund i det förflutna. Därför behöver man gräva i det förflutna för att en förändring skall kunna ske. Detta är anledningen till att ett av målen är att förbättra patientens självmedvetande, så att de kan utforska de mönster som man kan finna i det omedvetna och på så vis hantera dem.

 

Terapeutens roll

I dagens psykodynamiska terapi har terapeuten som uppgift – tillsammans med klienten – att upptäcka grunden till patientens symtom. Den kanske viktigaste uppgiften som terapeuten har är att utforska och undersöka patientens förflutna. Diskussion angående klientens barndom kommer med största sannolikhet ta upp stora delar av sessionen. Detta är på grund av att enligt the pskyodynamoska teorin ligger det förflutna till grund för nutidens problem.

Samtidigt som patienten och terapeuten diskuterar det förflutna och problemen hos klienten observerar terapeuten kontinuerligt. Detta för att hitta mönster i patentens beteende och i de flesta fallen agerar patienten på samma vis som i en vanlig relation med exempelvis en familjemedlem.

 

Olika typer av Psykodynamisk terapi

Kortvarig Psykodynamisk terapi:

Denna terapin – som nämns i namnet – är kortvarig och detta innebär bara ett fåtal eller helt enkelt en session. Personer som bara har ett specifikt problem behöver bara några få kopplingar för att överkomma problemet. Exemplevis kan en person som lider av ångest utan någon specifik anledning under endast en session identifiera källan till problemet och på så vis komma över det. Det är dock inte i alla fall som man överkommer problemet på bara en session så man skall vara förberedd på flera.

Kortvarig Psykodynamisk terapi kan exempelvis appliceras i dessa situationer:

 • Våldtäkt
 • Olyckor
 • Terroristattentat
 • Traumatiska familjehändelser

 

Psykodynamisk Familjeterapi

Denna formen av terapi utövas i någon kontext där familjerelationer är involverade. Detta kan vara emellan ett par, en förälder och barn, syskon eller andra möjliga kombinationer. Denna terapin är oftast mer långvarig och under sessionen undersöker man korniska familjeproblem. Precis som all annan psykodynamisk terapi ligger fokuset på det undermedvetna, bara att i detta fallet tillsätter man en familjekontext. Detta innebär att terapeuten kommer leda patienterna till att utforska familjens historia (speciellt traumatiska händelser).

Det önskade resultatet av den Psykodynamiska Familjeterapin är att hjälpa familjen att upptäcka grunderna till problemen samt handskas med dem. Igenom att göra detta kan man skapa en mer hälsosam relation mellan familjemedlemmarna och skapa en bättre familjedynamik.

 

Psykodynamisk konst/musik-terapi

Detta är en mindre traditionell form av den psykodynamiska terapin vilket innebär att man uttrycker sina känslor igenom konst eller musik. Precis som de andra psykodynamiska formerna är denna typen ostrukturerad och leds av patienten. Inga direkta förkunskaper inom konst och musik krävs för att genomgå denna behandling, men patienten måste kunna uttrycka sig genom musiken eller konsten.

Under behandligen kommer klienten presentera antingen musik eller något form av konst samt prata angående vilka känslor som musiken/konsten väcker. Patienten skall även koppla dessa känslor till specifika händelser från barndomen. Musiken eller konsten behöver inte vara ”bra”, den skall bara fylla funktionen att hjälpa patienten att utrycka sina känslor. Denna typen av psykodynamisk terapi kan vara mycket användbar när man behandlar en patient som är skygg, blyg eller har svårt att utrycka sig med sina ord.

 

Tre Psykodynamiska verktyg

Psykodynamisk terapi är mindre beroende av övningar och aktiviteter än andra typer av terapiformer. Dock finns det många viktiga verktyg som kan hjälpa terapeuten att bättre förstå det undermedvetna i klientens sinne.

Dessa verktyg är:

 1. Psykodynamisk diagnostikmanual
  – Denna manual är något som enligt psykologer och terapeuter anses som den psykologiska bibeln. Denna manual är ramverket för att förstå och utvärdera beteende ur en psykologisk synvinkel.
 2. Rorshacktest
  – Även om dessa plottriga bläckteckningar ofta kopplas samman med Freuds arbete används de även i den moderna psykodynamiska terapin. Detta form av test är något som många identifierar med terapi eller psykologiska analyser. Detta är dock en effekt av den pop-kultur som vi har sett i exempelvis Hollywood. Samma effekt har gett detta test fel-fattade meningar  angående resultatet av detta testet. Du kan inte bedöma någon personlighet helt och hållet beroende på vilket utfall testet har. Det skall dock tilläggas att detta testet inte är oanvändbart.
  Testet går ut på att psykologen visar ett antal bilder som patienten skall beskriva. Patienten kan beskriva bilden i helhet eller bara ett segment av den. Terapeuten kommer föra anteckningar och i vissa fall ställa följdfrågor. Det viktiga med detta testet är hur patienten tolkar och beskriver bilden, inte det som patienter ser i bläckteckningarna.
 3. Drömanalys
  Ett sista verktyg som kan användas av terapeuter är drömanalys. Även detta verktyg har sin grund i Freuds teorier från sent 1800-tal. Detta verktyg kan visas vara nyttigt för många, dock finns det inte någon direkt vetenskapligt bevis på att denna tekniken fungerar. Men det skall även tilläggas att det kan vara väldigt svårt att hitta en koppling mellan det vetenskapliga och terapi, detta då det är svårt att mäta resultaten av behandlingen.
  Detta verktyg går ut på att man i detalj undersöker patienter drömmar. Terapeuten kommer agera guide igenom att leda patienten med frågor som leder till att patienten beskriver drömmen i minsta detalj. Utifrån vad patienten drömmer kommer sedan terapeuten dra slutsatser och diskutera tillsammans med patienten.

Psykoanalys

Psykoanalysen är mycket likt den psykodynamiska terapin då den bygger på samma grundprinciper. Skillnaden mellan metoderna är dock att psykoanalysen pågår under ett större tidsintervall och är mer intensivt. Syftet med denna metod är att mer på djupet förstå sin egna personlighet och hur tidigare erfarenheter har påverkat dig.

Även psykoanalysen har sin grund i Sigmund Freuds teorier angående de omedvetnas påverkan på det medvetna. Men detta har under åren och med hjälp av mer forskning givetvis förändrat sig ifrån Freuds tidigare forskning. Men grunden är den att vi formas av våra tidigare relationer och händelser under barndomen. Även inre konflikt – som exempelvis olika behov – är något som speglar Psykoanalysen. Och en av de viktigaste aspekterna i denna terapiform är att alla våra handlingar har en orsak och en mening, därför kan vi genom att studera vårat förflutna förstå vårat nuvarande agerande.

Precis som i den Psykodynamiska terapin har Psykoanalysen som mål att ge patienten mer självinsikt. Genom att öka självinsikten kan patienten förändra det negativa beteende eller tankemönster som leder till symptomen. Detta görs genom att utforska det omedvetna och synliggöra de inre konflikterna hos individen. När de omedvetna konflikterna blir medvetna kan man handskas med dem och på så vis förändra sitt beteende.

Psykoanalysen är en långvarig behandling. Oftast brukar 3-5 sessioner per vecka läggas in på scheman och detta pågår under flera års tid. Patienten i detta fallet ligger ner och har inte ögonkontakt med terapeuten eller psykologen. Behandlingen har sin grund i så kallade fria associationer vilket innebär att patienten själv väljer var han/hon vill prata om. Sedan utforskar man dessa tankar tillsammans med sin terapeut och försöker hitta någon djupare mening.

Något som krävs av patienten i denna behandlingsform är intresse samt en omfattande motivation. Detta krävs då patienten måste vara öppen till att diskutera sina tankar och känslor så att terapeuten kan analysera detta.


Dialektisk beteendeterapi

Denna metoden specialiserar i att behandla patienter med borderlinepersonlighetsstörning, men kan även gynna patienter med andra problem. Behandlingen görs genom lära patienten att leva med motsättningar samt att förändra det svartvita tänkande som är karaktäristiskt hos en bordeline-patient. Denna behandling sker inte av en specifik terapeut, utan av ett helt team.

Boarderline är störning som leder till stor emotionell oro. Patienterna kan exempelvis ha intensiva, arga utbrott, svängningar i humör eller vara väldigt känsliga när det kommer till avvisande. Men som nämndes ovan kan denna terapiform även bota andra tillstånd, så som folk med självmordstankar.

Termen ”dialektisk” kommer ifrån att man sammanför två motsatser inom terapin – acceptans och förändring. Genom att föra samman dessa två motsatser kommer man få bättre resultat. Standarden för denna typen av behandling består av fyra olika parter:

 1. Individuell terapi
 2. Gruppträning
 3. Telefonrådgivning
 4. Konsultering av andra

Patienten skall även vara öppen till att göra hemläxor som terapeuten ger ut. Detta kan inkludera att anteckna och dokumentera 40 känslor, beteenden eller färdigheter. Detta kan exempelvis vara själv-skadligt beteende eller att man helt enkelt ljuger.


Familjeterapi

Familjeterapi är ett samlingsnamn som inkluderar alla de terapiformer som involverar två eller flera medlemmar i en familj. Man kan exempelvis räkna in parterapi i denna kategorin. Familjeterapin bygger oftast på olika former av systemterapeutisk teknik och detta innebär att familjen är ett system medan medlemmarna är komponenter. Ifall exempelvis föräldrarna har problem men inte erkänner detta kan det påverka barnet på en psykisk nivå. I och med att problemet i sin grund kommer ifrån föräldrarna är det inte effektivt att endast behandla barnet.

En mycket viktig aspekt inom familjeterapin är ordet ”familj”. Detta associeras ofta med blodsband, men detta behöver inte alltid vara fallet. En familjemedlem är helt enkelt någon som spelar en viktig, långsiktig roll för någon individ, vilket inte behöver innebära någon form av blodsband.

 

Det finns fyra typer av familje-terapier:

 • Bowenian: Denna formen av familjeterapi är bäst lämpad när man inte kan eller någon familjemedlem vägrar delta i terapisessionen. Denna formen av terapi bygger på två kärnkoncept, (1) prata med en tredje part om problemet och (2) lära sig bli mindre känslomässigt reaktiv i familjerelationer. 
 • Strukturell: Den strukturella familjeterapin innebär att man förstärker den naturliga familjestrukturen. Detta betyder att man ser till att föräldrarna har kontrollen över barnen samt att man sätter tydliga gränser – inte bara för barnen – utan för föräldrarna också. Under denna behandlingen besöker terapeuten familjen för att observera och lära sig om familjens problem.

 • Systemsik: Den systemiska modellen bygger på den terapi som fokuserar på omedvetna kommunikationen och meningen mellan familjemedlemmar. Terapeutens roll är i detta fallet distant och neutral vilket tillåter familjemedlemmarna att dyka djupt ner i sina problem. 
 • Strategisk: Denna terapi är mer kortvarig och direkt i sin approach. Terapeuten ger exempelvis hemläxor baserat på den han/hon observerar under sessionerna. Dessa läxor har som mål att förändra och förbättra hur familjemedlemmarna kommunicerar. I denna terapin tar även terapeuten kommandot och en roll med makt. Detta har syftet att låta familjemedlemmar som inte har makt i vanliga fall tala mer fritt.

 

Vad är målet med Familjeterapi?

Målet med familjeterapin är generellt att tillsammans lösa alla mentala, emotionella och psykologiska problem som driver isär en familj. Terapeuten uppnår dessa mål igenom att hjälpa familjen förbättra kommunikation, lösa familjeproblem, förstå familjesituationer och helt enkelt skapa en funktionell miljö för familjens alla medlemmar.

Det finns givetvis olika mål beroende på vad för problem det är som spökar, exempel på dessa kan vara:

 • En familjemedlem som lider av schizofreni: Om detta är fallet är målet med terapin att försöka få de resterande familjemedlemmarna att förstå tillståndet samt anpassa sig för de psykologiska förändringarna som patienten genomgår.
 • Generationsproblem: I vissa familjesituationer spelar morföräldrarna eller farföräldrarna en stor roll i uppfostran. Målet med terapi i detta fallet är att förbättra kommunikationen mellan barnbarn och mor/farföräldrarna så att de kan sätta rimliga gränser.
 • Familjer som är avvikande från normen (ex homosexuella par): Målet i detta fall är att hjälpa familjemedlemmar bättre förstå varandra och skapa en hälsosam relation.
 • Blandad familj: I detta fallet kan det vara så att föräldrarna har träffat en ny partner. Detta kan skapa problem och då är målet att förbättra förståelse samt skapa en hälsosam relation mellan alla familjemedlemmar.

 

Fördelar med familjeterapi

Denna mer holistiska behandling har visat sig vara mycket effektiv i många fall. I familjeterapin kan familjen jobba på sina problem tillsammans med en professionell terapeut i en kontrollerad miljö.

Här är några fördelar med familjeterapin:

 • Bättre förståelse för hälsosamma gränser och få en bättre familjedynamik.
 • Förbättra kommunikation.
 • Förbättra problemlösning.
 • Ge familjemedlemmar bättre empati.
 • Minska konflikter och förbättra hanteringen av ilska.

Alla dessa fördelar krävs för att ha en funktionell familjedynamik. Genom att bemästra färdigheter så som kommunikation, problemlösning och konfliktlösning kan man även öka chanserna att på ett effektivt samt hälsosamt vis lösa alla konflikter inom familjen.

 

Tre övningar:

Upplever du att det finns problem inom din familj är det bästa att söka vård hos en professionell terapeut som kan hjälpa er bygga en bättre familjerelation. Men detta kan i vissa fall kännas som ett för stort steg. Är detta steget för omfattande finns det övningar och förslag som kan hjälpa er förbättra relationen på egen hand.

Dessa övningar har dock som intention att användas tillsammans med en terapeut. Men är man inte redo att gå in i en långsiktig relation med en terapeut kan dessa övningar visa sig effektiva även på egen hand.

 • Mirakelfrågan
  •  Denna övning kan vara användbar för individuell-, par- eller familjeterapi och den hjälper personer utforska vilket typ av framtid de strävar efter. Alla har problem ibland och detta kan vara ett resultat av att vi inte riktigt vet vad vi strävar efter. Mirakelfrågan är ett bra övning som hjälper patienten/patienten utforska sina egna drömmar och önskningar. När denna övning används i par/familjeterapi kan det hjälpa de olika parterna förstå vad familjemedlemmarna behöver för att vara lyckliga. Frågan lyder: ”När du vaknar upp imorgon, vad hade du lagt märke till om ditt liv plötsligt hade blivit bättre?” Även om svaret i vissa fall kan vara helt orimliga kan de även var användbara ur en terapeutiskt synvinkel. Är svaret utanför individens räckhåll kan terapeuten exempelvis dyka djupare ner i varför dessa förändringar hade vart positiva för individen.
 • Känsloboll:
  • Denna övning kräver endast en boll och en penna. Den används ofta när barn och tonåringar är involverade, detta då det tar bort lite av pressen för dem som inte är bekväma med att prata om känslor. En större boll är att föredra då det gå att skriva ner flera känslor på en större yta. Man skriver ner ett antal känslor så som: glädje, ensamhet, sorg etc. Sedan samlar man familjen i en cirkel och kastar bollen till varandra. Familjemedlemmen som fångar bollen skall berätta en händelse när de upplevde känslan som är riktad mot dem på bollen. Alternativt kan personen som fångar bollen illustrera känslan ifall de inte är bekväma att prata om den. Målet med denna övning är att få familjemedlemmarna att enklare öppna upp och diskutera känslor som är obekväma. Men övningen hjälper även familjemedlemmar att bli bättre på att lyssna på varandra.
 • Familjens gåva:
  • Denna övning kan göras tillsammans med den terapeut eller enbart med familjen. Används övningen utan en terapeut kan den hjälpa familjemedlemmarna att starta en meningsfull diskussion. För att genomföra denna övning behöver ni olika föremål som går att använda för att skapa en gåva. De ska tillsammans med hjälp av de olika föremålen skapa en gåva som hela familjen kan uppskatta. Familjen skall alltså tillsammans bestämma sig för vad de skall skapa och hur den kan användas av familjen. Sen sätter ni en timer på 30 minuter och låter familjen tillsammans skapa gåvan. För att skapa diskussionen finns det ett flertal frågor/ämnen:
   1. Beskriv gåvan
   2. Hur kändes det när ni skapade gåvan?
   3. Vem tog besluten?
   4. Kunde ni sammarbeta bra?
   5. Påminde samarbeten om hur ni interagerar som en familj i vardagen?
   6. Hur kan gåvan hjälpa familjen?

 

Gruppterapi

Gruppterapin är också ett samlingsnamn för olika terapiformer men i detta fallet är inte deltagarna släkt med varandra. Patienterna är istället förenade av andra skäl, så som exempelvis missbruk eller genomgått liknande traumatiska upplevelser.

Det finns vissa fördelar med gruppterapi, det kan exempelvis vara att gruppmedlemmarna ger varandra extra stöd. Patienterna kan även känna att de inte är ensamma om problemet och på så vis finna mer stöd i detta.

 

Principer av gruppterapi:

Enligt teorin bakom gruppterapi finns det ett flertal principer som gruppterapin har som uppgift att uppfylla/involvera:

 1. Hopp
 • En av principerna är att ge patienterna hopp. Detta kan göras genom att exempelvis involvera patienter som är längre fram i processen. Att se en patient som har genomgått samma process och kommit ut på andra sidan kan inspirera folk att göra det samma.

2.  Mångsidighet

 • Gruppterapi har även ett syfte att ge patienterna hjälp att se att de inte är ensamma. Genom att involvera flera personer i processen som upplever samma problem visar man patienten att de inte behöver överkomma deras problem på egen hand.

3. Dela Information

 • Gruppmedlemmarna kan hjälpa varandra igenom att dela information som underlättar för att överkomma problemen.

4. Dela Styrkor

 • Patienterna kan dela styrkor med varandra – inte bara med mål att underlätta för andra – men utan även för att förbättra sin egna självkänsla och självförtroende.

5. Grupp = Familj

 • Ibland kan gruppen agera som en familj. Detta kan ge gruppmedlemmarna möjligheter att utforska hur deras barndomserfarenheter har påverkat och format dem. De kan också lära av varandras negativa beteenden och hur dessa kan undvikas.

6. Utveckla sociala förmågor

 • Denna typen av grupper är perfekta för att träna på nya beteenden. Detta då guppen bidrar till en säker miljö där medlemmarna kan experimentera utan att vara rädda för att misslyckas.

7. Imitera beteenden

 • Gruppmedlemmarna kan imitera beteenden hos de andra i gruppen genom att observera dem.

8. Lärande

 • Genom att interagera med människor och sedan få feedback på detta kan man enklare läras sig om vilka beteenden som är passande och inte.

9. Samhörighet

 • Eftersom gruppen har samma mål kan medlemmarna få en känsla av samhörighet vilket kan vara nyttigt för förbättring.

10. Lättnad

 • Genom att dela känslor och erfarenheter med andra kan man lätta på sorg, smärta och stress.

 

Hur fungerar gruppterapi?

Antalet gruppmedlemmar kan vara så få som 3-4 personer, men gruppen brukar bestå av 8-12 medlemmar. Gruppen möts oftast 1-2 gånger per vecka där sessionerna varierar mellan 1-2 timmar. Enligt forskare inom området brukar det minimala antalet sessioner vara 6 stycken, men även ett helt år med sessioner kan förekomma. Det kan förekomma öppna/stängda sessioner. I de öppna sessionerna kan nya medlemmar ansluta när de känner för. I de stängda sessionerna är bara tidigare deltagare välkomna att delta.

Sessionerna brukar inledas med att medlemmarna individuellt presenterar sig och varför de är i gruppterapi. De kan även dela med sig av sina erfarenheter och framsteg sedan det senaste mötet. Gruppen brukar även sitta i en ring för att alla skall kunna se varandra och på så vis ge mer av en välkomnande känsla.

 

Anledningar för att delta i gruppterapi.

Det finns ett antal fördelar som man kan ta nytta av ifall man genomgår denna formen av gruppterapi.

 • Gruppterapi tillåter deltagarna att ge varandra emotionellt stöd samt uppmuntra varandra. De får en känsla av samhörighet vilket gör att de inte känner sig ensamma i välden.
 • Gruppmedlemmarna kan ses som förebilder vilket underlättar vid rehabilitering eller när det är viktigt att förändra ett beteende.
 • Gruppterapi brukar i större utsträckning vara billigare än individuell terapi. Detta eftersom terapeuten är tillgänglig för flera individer under samma session.

Terapi för fobier

Evolutionen har skapat ett av de första skyddet mot faror – rädsla. Rädslan hjälper människor att undvika faror som till och med kan vara dödliga. Människan skulle inte överlevt utan rädslan och det är ett viktigt verktyg för vårt välmående. Ibland kan dock rädsla utlösas för enkelt och i fel situationer där fara ej existerar. Ett av de tydligaste exemplen på detta är socialfobi som många människor upplever.

En effektiv metod för att göra sig av med fobier är kognitiv beteendeterapi. Det finns olika typer av metoder inom den kognitiva beteendeterapin och viss är bättre för specifika fobier. Det finns dock en gemensam faktor mellan de flesta kognitiva beteendeterapi-metoderna, detta är att man successivt skall utsättas för det man tycker är skrämmande. Detta kallas för exponering och genom att utsättas för det man tycker är skrämmande lär man om hjärnan att det inte alls är farligt.


Terapi för Ångest

Ångest är en stark känsla i kroppen i form av oro eller rädsla. Ångest är ett mycket obehagligt tillstånd men det kan inte skada hälsan. Upplever man dock att ångest påverkar hur man lever sitt vardagliga liv kan man söka hjälp för detta.

Terapi för ångest är ett bra sätt att bli kvitt den obehagliga känslan. En metod som rekommenderas och har vetenskapligt stöd är kognitiv beteendeterapi. Inom denna metod försöker man ändra hur man tänker och agerar i vardagen. Fokuset ligger på att göra sig själv medveten om hur man tänker och vilka tankar som har en negativ påverkan. Kan man identifiera dessa tankar kan man ta sig ur de negativa tankemönsterna som skapar ett problem. För att bli av med ångesten kan exponering för den obehagliga situationen vara effektiv. Genom att göra detta vänjer man sig gradvis för den situation som framkallar ångest och kan då sakta men säkert träna bort obehaget.


Terapi för Svartsjuka

Svartsjuka är inte ovanligt att uppleva när man befinner sig i en kärleksrelation med någon. Svartsjuka inom en relation kan manifestera i ett antal olika former. Ett starkt kontrollbehov hos ena partnern kan leda till att han/hon tjuvläser sms eller emails. Detta beteende kan var skadligt för själva relationen men det kan även skada självkänslan. Svartsjuka kan även ha sin rot i att den ena parten inte håller sina löften. Det kan exempelvis vara så att man lovar att höra av sig men att löftet i slutändan bryts. Detta kan skapa oro i en relation då man kan försöka leta anledningar till varför ens partner bryter sina löften.

Terapi är inte alltid lösningen på svartsjuka. Blir man exempelvis svartsjuk när någon kollar eller talar gott om ens partner behöver terapi inte vara lösningen. Går svartsjukan så långt att någon i relationen mår dåligt av det kan det vara ett tecken på att söka professionell hjälp. Beroende på situationen som man befinner sig i kan det vara så att olika typer av terapiformer är bättre för olika situationer. En bra lösning på svartsjuka kan exempelvis vara parterapi. Parterapi är bra då man löser problemet tillsammans och kan på så vis stötta varandra. Det finns dock fall där enskild terapi är bättre. Dessa fallen kan exempelvis vara ifall svartsjukan har sin grund i tidigare erfarenheter som inte rör ens partner. Det kan exempelvis vara känsliga händelser som inträffat i en tidigare relation. För att bli av med svartsjukan kan man  genomgå kognitiv beteendeterapi. Denna typen av terapi kan hjälpa den svartsjuke partnern att komma ur den dåliga tankeprocess som skapar svartsjukan ifrån första början.


Terapi med Djur

Terapi med djur består av användningen av olika typer av djur vid terapisessioner. Ett exempel på djur som används inom djurassisterad terapi är hundar. Människans bästa vän har en positiv inverkan på barnpsykologin. Hundarna är mycket givande när det kommer till att uppmuntra socialisering och lärande hos barn med exempelvis utvecklingsstörningar.

Ett annat djur som är vanlig inom terapi med djur är hästar. Hästar är precis som hundar sociala djur och de kan hjälpa barn med utvecklingsstörningar att exempelvis utveckla sina sociala förmågor samt lösa psykologiska problem hos både vuxna och barn. Ödlor och andra exotiska djur kan även användas i djurbaserad terapi. Dessa djur har visats stimulera sociala och kognitiva förmågor hos barn. Just denna typen av reptiler saknar även päls vilket är en stor fördel för barn som är allergiska mot päls.

Terapi med djur har ur ett historiskt perspektiv skapat kontroverser. Djurrättsaktivister menar på att djuren utnyttjas och att de i vissa fall kan behandlas fel. Ett av de tydligaste exemplen på detta är delfiner som används inom djurterapin. Delfiner tas ur sitt naturliga habitat och placeras i minimala akvarium som kan resultera i att djuren blir miserabla och påverkas på ett negativt vis. Det finns dock organisationer som föder upp delfiner i öppna miljöer så som exempelvis Röda havet. Detta leder till att delfinerna får öva på sina naturliga instinkter samtidigt som de kan hjälpa till vid terapi med djur.

Djurterapi idag har dock många regleringar som förbjuder alla typer av fysiska och emotionella övergrepp mot djuren. Alla djuren inom detta området är väl uppfostrade och omhändertagna så att de inte skall komma till skada. Djuren tycker till och med om sina jobb och uppskattar lika mycket som patienterna att vara i situationen.


Terapi för stress

Kortvarig stress är en funktion som kroppen naturligt framkallar och den kan vara nödvändigt i vissa situationer, exempelvis kan kortvarig stress leda till att man jobbar effektivare. Symtomen för stress varierar hos olika människor. De första symtomen som brukar visa sig är dock vanlig bland de flesta människor. Dessa symptom är oftast dålig sömn och att man känner en stor utmattning som inte går att vila bort. Stressymtom kan även vara att det är svårt att varva ner och att man känner oro eller rädsla av en oförklarlig anledning. Det är mycket viktigt att ta i tu med dessa symptom så snabbt som möjligt och i de flesta fallen är det inte mycket som krävs. Vila och miljöombyte kan var lösningar på mildare stress.

I vissa fall krävs det mer för att göra sig av med stressen men även ta reda på vad som orsakar den. För att göra detta kan det vara bra att genomgå terapi för stressen. En terapeut kan hjälpa till att förstå grunden till stressen – alltså hur stressen håller ihop med patientens egna livssituation. Terapin för stress har som mål att hitta nya sätt att hantera stress och stressrelaterad depression. Kognitiv beteendeterapi används ofta för att motverka stress. Denna psykologiska metod går ut på att ändra negativa tankesätt och känslor som påverkar den drabbade negativt. Denna behandling skall anpassas efter varje individs problem och situation men kan även genomgås igenom någon form av gruppterapi.


Musik som terapi

Musiken är ett fenomen som har funnits i tusentals år och forskare kan inte riktigt bevara frågan på varför musiken kom till från första början. Musiken har en unik förmåga att väcka känslor hos människan och det kanske underligaste med fenomenet är att det väcker en universell känsla oavsett bakrund eller kultur. Musiken är en viktig del av mångas liv och påverkar oss som människor redan när vi är väldigt unga. Forskning visar på att musiken som barn exponeras för formar deras individualitet och påverkar deras personlighet. Ljud som vi hör ofta skapar en trygghet då vi lyssnar på något familjärt. Ljud som vi hör mer sällan kan skapa andra kopplingar till exempelvis olika kulturer och så vidare. Musiken som vi hör behöver dock inte ha en positiv känsla så som att man blir lugn, musiken kan även påverka oss negativt och skapa oro eller ångest.

Musik som terapi är i dagsläget vetenskapligt grundat och har sin grund i att skapa kontakt och kommunikation mellan människor. Musikterapin utgår ifrån personliga preferenser och patientens egna musikaliska bakrund men även den situation som patienten befinner sig i under behandlingen. Inom denna terapimetod ingår musiklyssning, musicerande men även samtal med terapeuten. En viktig detalj som är värd att nämna är att inga musikaliska förkunskaper är nödvändiga för att genomgå denna behandling.

Målgruppen som musikterapin riktar sig till är väldigt bred, det kan vara allt ifrån barn till vuxna och äldre. Denna terapiform kan förekomma antingen enskilt eller i grupper om flera. Den som söker musikterapi kan tillsammans med terapeuten välja den inriktning som behandlingen skall ha. Detta beslutet tas då tillsammans med terapeuten beroende på vilket problem som patienten har. Det kan exempelvis vara i rehabiliterande syfte, systematisk terapi, psykoterapeutisk behandling eller friskvård. Musikterapeut är i dagsläget inte en skyddad titel vilket innebär att vilken terapeut som helst kan genomföra denna behandling. Dock jobbar ”Sveriges Akademiska Musikterapeuter” på att skydda titel då de menar på at specifik kunskap krävs för att genomföra denna terapeutiska metod.